NOTA PRAWNA

Administratorem niniejszego serwisu jest Remigiusz Romaniuk ZielonaStrona.net.

Wszelkie prawa — w tym autorskie prawa majątkowe — do materiałów publikowanych w Serwisie ZielonaStrona.net przysługują Administratorowi. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania tych materiałów dozwolone jest wyłącznie w celach niekomercyjnych użytku własnego. Wszelkie umieszczone w Serwisie nazwy handlowe stanowią prawe chronione marki handlowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Administratora.

Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w Serwisie, przekazane przez użytkownika nie będą traktowane jako poufne. Administrator nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Administratora w dowolny sposób, w szczególności w przyszłych działaniach, kursach, szkoleniach, warsztatach, marketingu.

Remigiusz Romaniuk ZielonaStrona.net nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone w Serwisie bez jej zgody lub które nie są przez nie opracowywane. Remigiusz Romaniuk ZielonaStrona.net informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w Serwisie, (o ile nie zawierają takiej informacji) nie zostały przygotowane przez Administratora serwisu ZielonaStrona.net i w związku z tym nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.


Obowiązujące logo i sygnet serwisu

zielonastrona