Oświadczenie uczestnika niepełnoletniego

Oświadczenie opiekuna Uczestnika niepełnoletniego,biorącego udział w zajęciach survival  „Survival Test” organizowanych przez TooleySurvival.pl

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki / podopiecznego / podopiecznej:…………………………………………………………………………………………………… ur. dnia: ………….…………………………, w: ……………………………………………………………… numer PESEL: ………………………………………………………………

w zajęciach survival, organizowanych w dniach ………………. przez TooleySurvival.pl .

Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu i wypełniłem/wypełniłam oświadczenie zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez TooleySurvival.pl w celach promocyjnych.

Organizator – TooleySurvival.pl i osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zajęć nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu zajęć.

Opiekunowie ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania uczestników skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z zajęciami.

data ………………….., czytelny podpis ………………………………………..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *