Oświadczenie uczestnika szkolenia surwiwal

Oświadczenie uczestnika szkolenia surwiwal

 

Ja ………………………………………………, ur. dn. …………………, w…………

nr PESEL …………………………………

oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie rekreacyjnej.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu i wypełniłem/am formalności zgłoszeniowe zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją szkolenia nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po szkoleniu. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych osób.

Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej ze szkoleniem.

Data ……………………. Czytelny podpis ………………………………………….………….

One reply

  1. […] Proszę zapoznać się z regulaminem szkoleń i oświadczeniem uczestnika. […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *