Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

 

1. Organizatorem szkoleń jest ZielonaStrona.net

2. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na oświadczeniu uczestnika lub umieszczone na stronie ZielonaStrona.net do tego, co następuje:

 1. Odmówić udziału w szkoleniu przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
 2. Odmówić wniesienia na teren szkolenia oraz użycia w trakcie szkolenia:
 • kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video oraz aparatu fotograficznego.
 • broni lub jakichkolwiek substancji i materiałów wybuchowych mogących w jakikolwiek sposób zagrażać życiu lub zdrowiu uczestników Imprezy;
 • napojów alkoholowych i narkotyków oraz innych substancji odurzających.

3. Osoby usiłujące wnieść na teren Imprezy wszelkie przedmioty wymienione powyżej, z wyjątkiem przedmiotów zabronionych prawem lub jakiekolwiek inne przedmioty mogące w opinii Organizatora stanowić potencjalne zagrożenie dla pozostałych uczestników Imprezy będą zobowiązane do przekazania ww. przedmiotów do depozytu na czas trwania szkoleń.

4. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do odmówienia udziału w szkoleniu osobie naruszającej jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Organizator ma prawo żądać, aby opuścił szkolenie, a także podjąć odpowiednie kroki, aby żądanie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik szkolenia zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z regulaminem szkolenia.

6. „Uczestnik szkolenia” oznacza osobę biorącą udział w szkoleniu na podstawie dowodu wpłaty. W przypadku kiedy Uczestnikiem szkolenia jest osoba niepełnoletnia może ona uczestniczyć w szkoleniu wyłącznie pod okazaniu pisemnej zgody prawnego opiekuna.

7. Opiekun podpisze oświadczenie o odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie ZielonaStrona.net.

9. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym oraz przeprowadzenia zbiórek pieniężnych podczas trwania szkolenia, bez wyraźnej zgody Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące szkolenia będą sprzedawane wyłącznie autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

10. Organizator ma prawo do odwołania, skrócenia lub zmiany scenariusza szkolenia po wcześniejszym porozumieniu z  uczestnikami szkolenia.

11. W razie odbycia szkolenia jedynie w części, z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie będzie zobowiązany do jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania wobec uczestnika szkolenia, poza  zwrotem całości lub części wpłaconej kwoty.

12. Uczestnik szkolenia może zrezygnować z udziału w szkoleniu, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty rezerwacji.

13. W sytuacji, gdyby na mocy decyzji Organizatora został zmieniony termin Imprezy, zakupione przez uczestnika szkolenie zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie szkolenia.

14. Uczestnik szkolenia nie posiada jakichkolwiek uprawnień kontrolnych względem Organizatora z tytułu udziału w szkoleniu.

15. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu odwołania szkolenia ograniczona jest względem uczestnika do wysokości wartości szkolenia.

16. Udział w szkoleniu przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości lub oświadczenie opiekuna  oraz zarezerwowała szkolenie w określonym terminie i potwierdziła rezerwację wpłatą.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za jakiekolwiek przedmioty wniesione przez uczestników na szkolenie, które nie zostały oddane do depozytu.

18. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.

19. Biorąc udział w szkoleniu uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku przez ZielonaStrona.net. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją szkolenia oraz przenosi na Organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wszystkimi wizerunkiem Uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku ze szkoleniem.

20. Biorąc udział w szkoleniu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zobowiązany jest stosować się do wszelkich poleceń instruktorów i przedstawicieli Organizatora.

21. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

26. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

27. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego odwołania przez Organizatora.

 

Warszawa, dnia  1 sierpnia 2011 r.

 

2 replies on “Regulamin szkoleń”

 1. Grześ pisze:

  Fajnie! Zgadzam się.Hej Wujek!
  Chętnie będę uczestniczył Łukaszu Tulej!
  I Wojtek.

 2. […] zapoznać się z regulaminem szkoleń i oświadczeniem […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *